چاپ کردن این صفحه

واردات فروش تجهیزات آزمایشگاهی نصب و راه اندازی

یکشنبه, 25 آذر 1397 ساعت 10:05

وارد کنند انواع تجهیزات آزمایشگاهی و انواع دستگاه ها شامل:

اسپکتروفتومتر، آب مقطرگیری، PH متر ، TDS متر، EC متر، دماسنج و چگالی سنج، ترازوی آزمایشگاهی، چینی آلات لام و لامل، میکروسکوپ، رفراکتومتر، سانتریفیوژ، شیشه آلات، کاغذ صافی، پلاریمتر، پمپ خلا  پیپت و پیپت پرکن، تانک ازت،هات پلیت و …

خواندن 2274 دفعه